KVKK Politikası

 

Güvenliğiniz bizim için önemli. Bu sebeple bizimle paylaşacağınız kişisel verileriz hassasiyetle korunmaktadır.
Biz, Legoyap İnşaat Prefabrik Yapı Elemanları San. Ve Tic. A.Ş. veri
sorumlusu olarak, bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası
ile, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen
verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz
ve hukuki sebeplerimiz ile; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın
neler olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz.
Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz, sadece analiz yapmak
amacıyla ve çerezler (cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik
veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar,
reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi
üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve
güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde
ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak
işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sadece analiz yapmak
suretiyle; sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde
yerine getirebilmek, bu hizmetlere sizin tarafınızdan ulaşılabilmesini
ve maksimum düzeyde faydalanılabilmesini sağlamak,
hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve sizleri
daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler
içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların
(kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması)
yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet süresince,
amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla
Aktarılabileceği
Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek
üzere hizmet aldığımız ve/veya verdiğimiz, sözleşmesel ilişki
içerisinde bulunduğumuz, iş birliği yaptığımız, yurt içi ve yurt
dışındaki 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve
idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile
aktarılabilecektir.
Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız
KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak
aşağıdaki haklarını kullanabilir:
--Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
-- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
-- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun
kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
-- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişileri bilme,
-- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde
bunların düzeltilmesini isteme,
-- Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
-- (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla
analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun
ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara
uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına
sahiptir.
Sizlere hizmet sunabilmek amaçlı analizler yapabilmek için, sadece
gerekli olan kişisel verilerinizin, işbu gizlilik ve kişisel verilerin
işlenmesi politikası uyarınca işlenmesini, kabul edip etmemek
hususunda tamamen özgürsünüz.

KVKK Politikası

Güvenliğiniz bizim için önemli. Bu sebeple bizimle paylaşacağınız kişisel verileriz hassasiyetle korunmaktadır.
Biz, Legoyap İnşaat Prefabrik Yapı Elemanları San. Ve Tic. A.Ş. veri
sorumlusu olarak, bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası
ile, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen
verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz
ve hukuki sebeplerimiz ile; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın
neler olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz.
Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz, sadece analiz yapmak
amacıyla ve çerezler (cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik
veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar,
reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi
üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve
güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde
ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak
işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sadece analiz yapmak
suretiyle; sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde
yerine getirebilmek, bu hizmetlere sizin tarafınızdan ulaşılabilmesini
ve maksimum düzeyde faydalanılabilmesini sağlamak,
hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve sizleri
daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler
içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların
(kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması)
yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet süresince,
amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla
Aktarılabileceği
Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek
üzere hizmet aldığımız ve/veya verdiğimiz, sözleşmesel ilişki
içerisinde bulunduğumuz, iş birliği yaptığımız, yurt içi ve yurt
dışındaki 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve
idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile
aktarılabilecektir.
Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız
KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak
aşağıdaki haklarını kullanabilir:
--Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
-- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
-- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun
kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
-- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişileri bilme,
-- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde
bunların düzeltilmesini isteme,
-- Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
-- (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla
analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun
ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara
uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına
sahiptir.
Sizlere hizmet sunabilmek amaçlı analizler yapabilmek için, sadece
gerekli olan kişisel verilerinizin, işbu gizlilik ve kişisel verilerin
işlenmesi politikası uyarınca işlenmesini, kabul edip etmemek
hususunda tamamen özgürsünüz.